Waarom

Nederland en België zijn rijk aan landgoederen, kastelen en buitenplaatsen. De objecten variëren in ouderdom, omvang en verschijningsvorm maar hebben allen een belangrijk aspect met elkaar gemeen. Ze dragen bij aan de instandhouding van natuur en hebben een belangrijke landschappelijke, recreatief-toeristische, cultuurhistorische, maatschappelijke en economische waarde voor de gemeente en provincie waar ze zijn te vinden. Op landgoederen vinden diverse economische activiteiten plaats, van landbouw tot verblijfsrecreatie. Vaak zijn landgoederen veelomvattende bedrijven en zijn ze al generaties lang in handen van de families die er wonen en is er sprake van een bijzondere ontstaansgeschiedenis.

Landgoederen vertegenwoordigen karakteristieke waarden op het gebied van cultuurhistorie, natuur, landschap, bos, (extensieve) landbouw, water en recreatief medegebruik. Op die manier dragen ze bij aan een provincie, waar het aantrekkelijk is om te werken, wonen en recreëren. De landschappelijke afwisseling van elementen, zoals bossen, lanen, open weilanden, akkers en karakteristieke bebouwing van allure maakt de landgoederen erg aantrekkelijk. Door die bijzondere kwaliteit leveren ze ook een wezenlijke bijdrage aan de cultuur, het beeld en de economie en vertegenwoordigen daarom ook een belangrijke maatschappelijke waarde.

Om een landgoed in stand te houden zijn landgoedeigenaren, overheden, stichtingen en particulieren gedwongen om flink te investeren in onderhoud, zoals restauratie en herstel , maar ook in ontwikkeling van zowel de ‘rode’ als ‘groene’ elementen. In de huidige tijd zijn echter de financiële buffers daarvoor minder aanwezig. Kosten nemen toe, terwijl budgetten van de overheid minder worden.

‘ Landgoed Exploitatie’ vormt een platform voor bestaande en nieuwe landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Werk samen met ons aan de toekomst van uw landgoed(eren), binnen ons IMCO programma, wat bestaat uit:
Inventarisatie, Meedenken, Concretiseren en Onderhoud.

 • Stap 1: Inventarisatie
  Als eerste dienen problemen en uitdagingen inzichtelijk te worden. Hierbij komt er een duidelijk overzicht wat de actuele situatie is van het landgoed. Hierin worden alle onderdelen meegenomen, zowel financieel, onderhoudsstaat, maatschappelijk, etc.
 • Stap 2: Meedenken
  De expertise van het platform Landgoed Exploitatie wordt ingezet om mee te denken in uitvoerbare oplossingen die een bijdrage leveren aan een heldere toekomstvisie. Hierbij staat centraal het opstellen van een duidelijk plan van aanpak gericht om een gezonde exploitatie voor nu en in de toekomst.
 • Stap 3: Concretiseren
  Het plan van aanpak concretiseren houdt in het uitwerken naar een uitvoerbare landgoedvisie voor zowel de korte als lange termijn. Het platform betrekt afhankelijk van de specifieke situatie een team van betrokken ervaren experts die deze uitwerking inzichtelijk maken en desgewenst kunnen uitvoeren.
 • Stap 4: Onderhoud
  Tot slot is een optimaal onderhoud en beheer op maat noodzakelijk om zo zorg te dragen voor een langdurige instandhouding met daarbij een gezonde financiële huishouding.

Wij zien het als een uitdaging om voor u te verkennen hoe één of meerdere landgoederen gefaciliteerd wordt in het bereiken van de doelstelling, een duurzame instandhouding en ontwikkeling van de bestaande landgoedkwaliteiten.